BUFETE JURÍDIC MANDRI
Advocats • Procuradors

   Com els Jurisconsultos de l'antiga Roma, els serveis jurídics que ofereix BUFETE JURÍDIC MANDRI són:

 

RESPONDERE

   Atendre totes les consultes sobre qüestions jurídiques que ens plantegin els nostres clients.

 

AGERE

   Representació en judici i direcció del procés, indicant les accions a exercitar i els procediments a seguir en cada cas concret.

 

CAVERE

   Aconsellar als nostres clients sobre les formalitats i requisits dels actes, contractes i negocis jurídics en general.

 

   El compromís de BUFETE JURÍDICO MANDRI amb els nostres clients no és només de professionalitat i servei sinó, a més, de confiança.

 • Representació processal davant els Jutjats i Tribunals

  Representació processal davant els Tribunals de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i altres partits judicials

  Assessorament en Dret processal

  Gestió de procediments judicials

  Auditoria d'escrits processals i resolucions judicials

  Liquidació i control d'assenyalaments, terminis i recursos dels processos

  Tramitació de despatxos judicials (exhorts, edictes, oficis, manaments, etc.)

  Embargaments i subhastes judicials

  Gestió de llançaments en judicis de desnonament

  Preparació i presentació d'escrits de tràmit

  Execució de resolucions judicials

  Serveis i ajudes sobre qüestions connexes a la representació processal o al contracte de mandat

  Gestions logístiques de suport al lletrat

 • Dret Penal

  Confecció de tot tipus de querelles i denúncies

  Alcoholèmies

  Lesions

  Amenaces

  Injúries i calúmnies

  Estafes

  Falsedats

  Alçaments de béns

  Delictes societaris

  Delictes Fiscals i insolvències punibles

  Falsedats documentals

  Delictes contra la salut pública

  Agressions Sexuals

  Dret Penitenciari

  Execució de sentències penals, etc ...

 • Dret de la Circulació

  Reclamació d'indemnitzacions per accidents de circulació.

  Recurs de sancions administratives de trànsit.

 • Dret Civil (General)

  Redacció de tot tipus de contractes (arres, compravenda, préstecs, ...)

  Responsabilitat Civil (contractual i extracontractual)

  Reclamacions de deutes.

  Canvi de noms, cognoms, nacionalitat, veïnatge, ...

  Divisió de béns

  Declaracions d'Absència i Defunció

  Reclamació d'indemnitzacions per danys i perjudicis

 • Dret de Família i Matrimonial

  Separacions

  Divorcis (mutu acord i contenciós)

  Pensió d'aliments

  Parelles de fet

  Incompliment de conveni

  Procediment de Filiació, maternitat i paternitat.

  Procediment Judicial d'Incapacitat

  Expedient judicial d'adopció

  Menors, guarda i custòdia, règim de visites, etc ...

 • Dret Successori - Herències

  Acceptació i repudiació d'herències

  Particions d'herències

  Desheredaciones

  Tramitació i assessorament en redacció de testaments

  Reclamació de legítimes

 • Habitatge i Lloguers

  Desnonaments

  Redacció de contractes d'arrendament, subrogacions i pròrrogues.

  Propietat horitzontal

  Conflictes en comunitats de propietaris

  Procediments arrendaticis

 • Dret Inmobiliari

  Assessorament jurídic en la compravenda de béns immobles (pisos, locals, solars, edificis ...)

  Estudi i assessorament en inversions immobiliàries

 • Dret Laboral

  Acomiadaments

  Reclamacions Salarials

  Incapacitats laborals

  Càlcul de liquidacions

  Procediments laborals

  Tramitació de pensions de jubilació i invalidesa

 • Dret Administratiu

  Expropiacions forçoses

  Urbanisme

  Autoritzacions i Llicències

  Sancions

 • Dret d'Extrangeria

  Autoritzacions de treball i residència

  Sol · licituds i arrelament

  Reagrupacions familiars

 • Assessoria Comptable

 • Assessoria Fiscal

 • Assessoria Fiscal

BUFETE JURIDIC MANDRI té acords de col · laboració amb despatxos professionals especialistes en altres matèries i de solvència contrastada per tal de poder oferir solucions integrals i multidisciplinars a tots els seus clients.